ប្រកាស

ឈ្មោះឯកសារភាសារខ្មែរភាសារបរទេស
ប្រកាសស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រពឹត្តិទៅនៃនាយកដ្ឋានក្រោមឱវាទរបស់អង្គភាពសវនកម្ម
ប្រកាសស្តីពីការទទួលស្គាល់មន្រ្តីលក្ខន្តិកៈរបស់​ អ.ស.ហ.
ប្រកាសស្តីពីការតែងតាំងមន្រ្តីនៃអង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃ អ.ស.ហ.
ប្រកាសស្តីពីការព្យួរការងារមន្រ្តីលក្ខន្តិកៈរបស់ អ.ស.ហ.
ប្រកាសស្តីពីការទទួលស្គាល់ក្របខណ្ឌមន្រ្តីរាជការឱ្យបម្រើការងារនិងធ្វើកម្មសិក្សានៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រកាសស្តីពីការទទួលស្គាល់មន្រ្តីលក្ខន្តិកៈរបស់ អ.ស.ហ.
ប្រកាសស្តីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តនូវគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីសវនកម្មសមិទ្ធកម្ម
ប្រកាសស្តីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីសវនកម្មអនុលោមភាព
ប្រកាសស្តីពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសម្រាប់សវនកររបស់អង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃ​ អ.ស.ហ.
ប្រកាសស្តីពីការទទួលស្គាល់មន្រ្តីលក្ខន្តិកៈរបស់ អ.ស.ហ.