កាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្តម ឈុន សម្បត្តិ ប្រធានអង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃ អ.ស.ហ. បានចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយស ក្នុងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលទទួលស្គាល់គុណវុឌ្ឍិ ដែលរៀបចំឡើងដោយនិយ័តករបរធនបាលកិច្ច ក្រោមប្រធានបទ ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម ដែលមានសិក្ខាកាមចូលរួមប្រមាណ ២០០នាក់ នៅមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍធុរកិច្ច។