ការលើកកម្ពស់ភាពបត់បែន

ការលើកកម្ពស់ភាពបត់បែនការផ្តល់សេវាសវនកម្មប្រកបដោយភាពទន់ភ្លន់ និងបត់បែន គឺជាការបង្កើតបរិកាសល្អដែលនាំឱ្យការអនុវត្ត មុខងារសវនកម្មប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន។ ដូចនេះ អង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនឹងសិក្សារៀបចំនិងដាក់ឱ្យអនុវត្តនូវគោលនយោបាយកម្មវិធីដើម្បីបង្កើននូវទំនាក់ទំនង និងភាពទន់ភ្លន់នៅក្នុងក្របខណ្ឌសវនកម្ម។