គណៈកម្មការចំពោះកិច្ច

  • កំណត់ហេតុ
  • កិច្ចប្រជុំវាយតម្លៃ
  • សេចក្តីសម្រេចស្តីអំពីការបង្កើតគណៈកម្មាការ
  • បង្កើតគណៈកម្មការចំពោះកិច្ច