ចក្ខុវិស័យ និងបេសកកម្ម

វិជ្ជាជីវៈសវនកម្មផ្ទៃក្នុងរបស់ អ.ស.ហ. ត្រូវការចាំបាច់នូវក្រមសីលធម៌ ដែលបង្កើតនូវការជឿជាក់លើភាពមិនលម្អៀងក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ដើម្បីឱ្យអង្គភាពទទួលបាននូវគុណភាព គុណតម្លៃ និងកាត់បន្ថយភាពអសកម្ម។