ភាពគ្រប់គ្រាន់នៃធនធានមនុស្ស


បច្ចុប្បន្នអង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងមានមន្ត្រីសរុបចំនួន ៣៧​ រូប ដែលក្នុងនោះមានប្រុស ២៦ រូប ស្រី ១១ រូប និងមន្រ្តីជានារីចំនួន ១ រូបបានព្យួរការងារដោយពុំទទួលបានប្រាក់បៀវត្ស។ មន្រ្តីរបស់អង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងមានសញ្ញាបត្រកម្រិតក្រោយឧត្តមសិក្សាចំនួន ២១ រូប និងសញ្ញាបត្រកម្រិតឧត្តមសិក្សាចំនួន ១៦ រូប ដែលក្នុងនោះមានមន្ត្រីមុខងារសាធារណៈចំនួន ១២ រូប និងមន្ត្រីលក្ខន្តិកៈនៃ អ.ស.ហ. ចំនួន ២៥​ រូប។ អង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងមានប្រធានចំនួន ១ រូប អនុប្រធានចំនួន ២ រូប និងប្រធាននាយកដ្ឋានចំនួន ៣ រូប។ នាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ មានមន្រ្តីសរុបចំនួន ១៤ រូប នាយកដ្ឋានសវនម្មទី១ មានមន្ត្រីសរុ​បចំនួន ១០ រូប និងនាយកដ្ឋានសវនកម្មទី២ មានមន្រ្តីសរុបចំនួន ១០​ រូប។