សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពី សេចក្តីណែយន្កការ និងនីតិវិធីនៃការពិនិត្យឡើងវិញ ការអនុវត្តការប្រមូលចំណូល ការអនុវត្តចំណាយ ការបង់វិភាគទាន និងការប្រើប្រាស់វិភាគទាន ប្រចាំត្រីមាស និងប្រចាំឆ្នាំ របស់អង្គភាពក្រោមឱវាទអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថមិនមែនធនាគារ

របៀបវារៈទាញយកឯកសារ
បទបង្ហាញស្តីពី “ទិដ្ឋភាពទូទៅអំពីសេចក្តីណែនាំស្តីពីយន្តការ និងនីតិវិធីនៃការពិនិត្យឡើងវិញ ការអនុវត្តការប្រមូលចំណូល ការអនុវត្តចំណាយ ការបង់ភាគទាន និងការប្រើប្រាស់ភាគទាន ប្រចាំត្រីមាស និងប្រចាំឆ្នាំ”ទាញយកឯកសារ
បទបង្ហាញស្តីពី “ការប្រមូល និងការវាយតម្លៃ ទិន្នន័យនិងព័ត៌មានអំពីការអនុវត្តការប្រមូលចំណូល និងការអនុវត្តចំណាយ ការបង់ភាគទាន និងការប្រើប្រាស់ភាគទាន ប្រចាំត្រីមាស និងប្រចាំឆ្នាំ”ទាញយកឯកសារ
បទបង្ហាញស្តីពី “ការបញ្ជាក់អំពីទិន្នន័យ និងព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពីការពិនិត្យឡើងវិញ”ទាញយកឯកសារ
បទបង្ហាញស្តីពី “ការរៀបចំសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍ស្តីពីការពិនិត្យឡើងវិញរបស់សវនករទទួលបន្ទុក”ទាញយកឯកសារ
បទបង្ហាញស្តីពី “ការផ្តល់សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍ស្តីពីការពិនិត្យឡើងវិញ និងការរាយការណ៍ជូនប្រធានក្រុមប្រឹក្សា អ.ស.ហ.”ទាញយកឯកសារ
បទបង្ហាញស្តីពី “ការរៀបចំបូកសរុបរបាយការណ៍ស្តីពីការពិនិត្យឡើងវិញ និងការរាយការណ៍ជូនប្រធានក្រុមប្រឹក្សា អ.ស.ហ.”ទាញយកឯកសារ