សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពី ផែនការអភិវឌ្ឍន៍អង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារសម្រាប់រយៈពេល ១០​ឆ្នាំ (២០២១ ២០៣០)

របៀបវារៈទាញយកឯកសារ
បទបង្ហាញស្តីពី “ទិដ្ឋភាពទូទៅ និងសមិទ្ធផលការងារដែលអង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃអាជ្ញាធេសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារសម្រេចបានប្រចាំឆ្នាំ២០២១ ប្រចាំឆ្នាំ២០២២ និងប្រចាំឆមាសទី១ និងឆ្នាំ២០២៣”ទាញយកឯកសារ
បទបង្ហាញស្តីពី “ការវិភាគ SWOT និងការអភិវឌ្ឍស្ថាប័ន”ទាញយកឯកសារ
បទបង្ហាញស្តីពី “ចក្ខុវិស័យ គោលបំណង គោលដៅ បេសកកម្ម និងក្របខណ្ឌយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍អង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ”ទាញយកឯកសារ
បទបង្ហាញស្តីពី “ផែនការសកម្មភាព និងសូចនាករគន្លឹះរយៈពេលខ្លី រយៈពេលមធ្យម និងរយៈពេលវែង”ទាញយកឯកសារ
បទបង្ហាញស្តីពី “គុណតម្លៃស្ថាប័ន និងយន្តការអនុវត្ត ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ”ទាញយកឯកសារ