សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពី “ការដាក់​ឱ្យអនុវត្តនូវសេចក្តីណែនាំស្តីពីយន្តការ និងនីតិវិធីតាមដានការអនុវត្តអនុសាសន៏សវនកម្មអនុលោមភាពរបស់អង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ( អ.ស.ហ. )លើអង្គភាពក្រោមឱវាទ អ.ស.ហ.” ក្រោមអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តម ឈុន សម្បត្តិ ប្រធានអង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ថ្ងៃទី ១៨ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៣