សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយអំពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តនូវប្រកាសស្តីពីក្រមសីលធម៌វិជ្ចាជីវៈសម្រាប់សវនកររបស់អង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃអជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ(អ.ស.ហ.)

Agendaទាញយកឯកសារ
យន្តការ នីតិវិធី តាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការប្រតិបត្តិគោលការណ៍គ្រឺះនៃក្រមសីលធម៌វិជ្ចាជីវៈសម្រាប់សវនកររបស់អង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃអជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគាទាញយកឯកសារ
ប្រកាសក្រមសីលធម៌វិជ្ចាជីវៈសម្រាប់សវនកររបស់អង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃអជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគា ទាញយកឯកសារ
ការប្រតិបត្តិគោលការណ៍គ្រឺះនៃក្រមសីលធម៌វិជ្ចាជីវៈសម្រាប់សវនកររបស់អង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃអជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគា ទាញយកឯកសារ
យន្តការ នីតិវិធី តាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការប្រតិបត្តិគោលការណ៍គ្រឺះនៃក្រមសីលធម៌វិជ្ចាជីវៈសម្រាប់សវនកររបស់អង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃអជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគាទាញយកឯកសារ