អភិបាលកិច្ចល្អ

សេចក្តីណែនាំស្តីពីសន្តិសុខព័ត៌មានរបស់អង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
សេចក្តីណែនាំស្តីពីនីតិវិធីនៃការស្នើរសុំសេវាត្រួតពិនិត្យ ជួសជុល និងផ្គត់ផ្គង់ និងបរិក្ខាបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យារបស់អង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគា
សេចក្តីណែនាំស្តីពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធរក្សារទុកទិន្នន័យរបស់អង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគា
សេចក្តីណែនាំស្តីពីការប្រើប្រាស់សារអេឡិចត្រូនិច(Email)របស់អង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគា
សេចក្តីណែនាំស្តីពីការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ និងឧបករណ៏អេឡិចត្រូនិចផ្សេងៗរបស់អង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគា
សេចក្តីណែនាំស្តីពីយន្តការនិងនីតិវិធីសវនកម្មសមិទ្ធកម្ម
សេចក្តីណែនាំស្តីពីការគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ឯកសារចេញ-ចូលរបស់អង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃ អ.ស.ហ.
សេចក្តីណែនាំស្តីពីយន្តការ និងនិតិវិធីនៃការវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មនៃមន្ត្រីអនុវត្តគម្រោងរបស់អង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគា
សេចក្តីណែនាំស្តីពីការរៀបចំបូកសរុបរបាយការណ៍ប្រចាំខែ
សេចក្តីណែនាំស្តីពីការរៀបចំរបាយការណ៍សមិទ្ធផលការងារប្រចាំត្រីមាស
សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីយន្តការ និងនីតិវិធីនៃការសុំច្បាប់ឈប់សម្រាកសម្រាប់មន្រ្តីនៃអង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងវត្តមានសម្រាប់មន្រ្តីនៃអង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
ទម្រង់លិខិតបែបបទរដ្ឋបាលរបស់អង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃ អ.ស.ហ.
សេចក្តីណែនាំស្តីពីបែបបទនៃការអនុវត្តការងាររបស់អង្គភាពក្រោមឱវាទអ.ស.ហ.