សិក្ខាសាលាបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពី”ប្រកាសស្តីពីក្រមសីលធម៍វិជា្ចជីវៈសម្រាប់សវនកររបស់អង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃ អ.ស.ហ.”និង”ការរៀបចំរបាយការណ៍សវនកម្មអនុលោមភាព”
និង”សិក្ខាសាលាស្តីពីការវាយតម្លៃអំពីប្រសិទ្ធភាព និងស័ក្កិសិទ្ធភាព នៃផែនការសវនកម្មឆ្នាំ២០២២ និងវិបស្សនាដើម្បីរៀបចំផែនការសវនកម្មឆ្នាំ២០២៣”