លទ្ធផលនៃការប្រឡងតេស្តរបស់សិក្ខាកាមចូលរួមសិក្ខាសាលាបញ្រ្ជាបការយល់ដឹងស្តីពី “ឧត្តមានុវត្តន៍នៃការគ្រប់គ្រងអនុលោមភាព”… បានប្រកាសលើផេកផ្លូវការរបស់អង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃ អ.ស.ហ. រួចរាល់ ដូចនេះសិក្ខាកាមអាចចូលទៅពិនិត្យមើលលទ្ធផលរបស់ខ្លួនតាមរយៈតំណភ្ជាប់