ការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងផ្ទៃក្នុង
  • សិក្ខាសាលាបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីប្រកាសស្តីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង