ការធានាភាពស្អាតស្អំ និងសុចរិតភាពរបស់មន្រ្តីនៃអង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃ អ.ស.ហ.