សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រកាសស្តីពី”ការដាក់ឱ្យអនុវត្តនូវគោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីសវនកម្មសមិទ្ធកម្ម”