សិក្ខាសាលាថ្ងៃទី ១៧ វិច្ឆិកា ២០២២ ខេត្តសៀមរាប

បទបង្ហាញស្តីពី”ក្របខណ្ឌនៃការរៀបចំប្រកាសស្តីពីក្រមសីលធម៌វិជ្ចាជីវៈសម្រាប់សវនកររបស់អង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគា”
បទបង្ហាញស្តីពី”ការប្រតិបត្តិគោលការណ៏គ្រឹះនៃក្រមសីលធម៌វិជ្ចាជីវៈយន្តការ នីតិចិធីតាមដានត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃការប្រតិបត្តិគោលការណ៏គ្រឹះនៃក្រមសីលធម៌វិជ្ចាជីវៈសម្រាប់សវនកររបស់អង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃ អ.ស.ហ.”
បទបង្ហាញស្តីពី”ផែនការសវនកម្ម សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ២០២២សម្រាប់ប្រើប្រាស់លក្ខណៈផ្ទៃក្នុង”
បទបង្ហាញស្តីពី”ការអនុវត្តផែនការសវនកម្មសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២”
បទបង្ហាញស្តីពី”ការវាយតម្លៃអំពីប្រសិទ្ធភាព និងស័ក្តិសិទ្ធភាពនៃផែនការសវនកម្មសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២”
បទបង្ហាញស្តីពី”ការវាយតម្លៃ Swot លើផែនការសវនកម្មសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២”
បទបង្ហាញស្តីពី”ទិសដៅនៃការរៀបចំផែនការសវនកម្មសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣”