សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយផែនការសកម្មភាពយេនឌ័ររបស់អង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នងនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ សម្រាប់រយៈពេល៣ឆ្នាំ (២០២២-២០២៤)