កម្មវិធីសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ ១២-១៣-១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយប្រកាសស្តីពីការដាក់ឲ្យអនុវត្តនូវគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីសវនកម្មអនុលោមភាពនិងសេចក្តីណែនាំស្តីយន្តការនិងនីតិវិធីសវនកម្មអនុលោមភាព
របៀបវារៈនៃកម្មវិធីសម្រាប់ថ្ងៃទី ១២-១៣-១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២ ទាញយកឯកសារ
០១ទិដ្ឋភាពទូទៅអំពីគោលការណ៍ណែនាំស្តីអំពីសវនកម្មអនុលោមភាពទាញយកឯកសារ
០២ការរៀបចំផែនការសវនកម្មអនុលោមភាពទាញយកឯកសារ
០៣ការចុះធ្វើសវនកម្មអនុលោមភាពទាញយកឯកសារ
០៤ការរៀបចំរបាយការណ៍សវនកម្មអនុលោមភាពទាញយកឯកសារ
០៥ដំណើរការតាមដានអនុសាសន៍សវនកម្មអនុលោមភាពទាញយកឯកសារ
០៦ការគ្រប់គ្រងគុណភាពសវនកម្មអនុលោមភាពទាញយកឯកសារ
០៧សេចក្តីណែនាំស្តីពីយន្តការនីតិវិធីសវនកម្មអនុលោមភាពទាញយកឯកសារ
០៨សេចក្តីណែនាំស្តីពីយន្តការនីតិវិធីសវនកម្មអនុលោមភាពទាញយកឯកសារ
០៩សេចក្តីណែនាំស្តីពីទម្រង់របាយការណ៍សវនកម្មអនុលោមភាព និងការរៀបចំរបាយការណ៏សវនកម្មអនុលោមភាពប្រចាំឆ្នាំទាញយកឯកសារ
១០សេចក្តីណែនាំស្តីពីការរៀបចំរបាយការណ៍សវនកម្មអនុលោមភាពទាញយកឯកសារ