កម្មវិធីសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ


សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពី ផែនការអភិវឌ្ឍន៍អង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារសម្រាប់រយៈពេល ១០​ឆ្នាំ (២០២១- ២០៣០)


សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពី សេចក្តីណែយន្កការ និងនីតិវិធីនៃការពិនិត្យឡើងវិញ ការអនុវត្តការប្រមូលចំណូល ការអនុវត្តចំណាយ ការបង់ភាគទាន និងការប្រើប្រាស់ភាគទាន ប្រចាំត្រីមាស និងប្រចាំឆ្នាំ របស់អង្គភាពក្រោមឱវាទអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថមិនមែនធនាគារ


សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយអំពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តនូវសេចក្តីណែនាំស្តីពី យន្តការ និងនីតិវិធីសវនកម្មសមិទ្ធកម្មរបស់អង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃ អ.ស.ហ.


សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយអំពី”ប្រកាសស្តីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តនូវគោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីសវនកម្មសមិទ្ធកម្ម”


សិក្ខាសាលាបញ្រ្ចាបការយល់ដឹងស្តីពី “ឧត្តមានុវត្តន៍នៃការគ្រប់គ្រងអនុលោមភាព”


សិក្ខាសាលាបញ្រ្ជាបការយល់ដឹងស្តីពី” ឧត្តមានុវត្តន៍នៃការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ ” ក្រោមអធិបតីភាពដ៍ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តម ឈុន សម្បត្តិ ប្រធានអង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃ អ.ស.ហ.


សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពី “ការដាក់​ឱ្យអនុវត្តនូវសេចក្តីណែនាំស្តីពីយន្តការ និងនីតិវិធីតាមដានការអនុវត្តអនុសាសន៏សវនកម្មអនុលោមភាពរបស់អង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ( អ.ស.ហ. )លើអង្គភាពក្រោមឱវាទ អ.ស.ហ.” ក្រោមអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តម ឈុន សម្បត្តិ ប្រធានអង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ថ្ងៃទី ១៨ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៣


សិក្ខាសាលាបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពី”ប្រកាសស្តីពីក្រមសីលធម៍វិជា្ចជីវៈសម្រាប់សវនកររបស់អង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃ អ.ស.ហ.”និង”ការរៀបចំរបាយការណ៍សវនកម្មអនុលោមភាព”
និង”សិក្ខាសាលាស្តីពីការវាយតម្លៃអំពីប្រសិទ្ធភាព និងស័ក្កិសិទ្ធភាព នៃផែនការសវនកម្មឆ្នាំ២០២២ និងវិបស្សនាដើម្បីរៀបចំផែនការសវនកម្មឆ្នាំ២០២៣”


សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយអំពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តនូវប្រកាសស្តីពីក្រមសីលធម៌វិជ្ចាជីវៈសម្រាប់សវនកររបស់អង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃអជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ ​(អ.ស.ហ.) ថ្ងៃទី ២៧ តុលា ឆ្នាំ២០២២


សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយផែនការសកម្មភាពយេនឌ័ររបស់អង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នងនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ សម្រាប់រយៈពេល៣ឆ្នាំ (២០២២-២០២៤)


សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយប្រកាសស្តីពីការដាក់ឲ្យអនុវត្តនូវគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីសវនកម្មអនុលោមភាពនិងសេចក្តីណែនាំស្តីយន្តការនិងនីតិវិធីសវនកម្មអនុលោមភាព