សិក្ខាសាលាបញ្រ្ជាបការយល់ដឹងស្តីពី “ឧត្តមានុវត្តន៍នៃការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ” ក្រោមអធិបតីភាពដ៍ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តម ឈុន សម្បត្តិ ប្រធានអង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃ អ.ស.ហ.

របៀបវារៈទាញយកឯកសារ
បទបង្ហាញស្តីពី” សាវតា និងការកកើតការគ្រប់គ្រងប្រត្តិបត្តិការ “ទាញយកឯកសារ
បទបង្ហាញស្តីពី” ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ “ទាញយកឯកសារ
បទបង្ហាញស្តីពី” ការរៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ “ទាញយកឯកសារ
បទបង្ហាញស្តីពី” ការរៀបចំ ការចាត់ចែង ការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ “ទាញយកឯកសារ
បទបង្ហាញស្តីពី” មូលដ្ឋាននៃការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ “ទាញយកឯកសារ
បទបង្ហាញស្តីពី” មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃប្រសិទ្ធភាព និងស័ក្តសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការ “ទាញយកឯកសារ
បទបង្ហាញស្តីពី” ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងការវាយតម្លៃ “ទាញយកឯកសារ
បទបង្ហាញស្តីពី”​ សេចក្តីសន្និដ្ឋាន “ទាញយកឯកសារ