សិក្ខាសាលាបញ្រ្ចាបការយល់ដឹង “ស្តីពីឧត្តមានុវត្តន៍ការគ្រប់គ្រងអនុលោមភាព”

របៀបវារៈទាញយកឯកសារ
បទបង្ហាញស្តីពី “សវតារ និងការកកើតការគ្រប់គ្រងអនុលោមភាព”ទាញយកឯកសារ
បទបង្ហាញស្តីពី “ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការគ្រប់គ្រងអនុលោមភាព”ទាញយកឯកសារ
បទបង្ហាញស្តីពី “ផែនការគ្រប់គ្រងអនុលោមភាព”ទាញយកឯកសារ
បទបង្ហាញស្តីពី “ការចាត់ចែង ការរៀបចំការគ្រប់គ្រងអនុលោមភាព”ទាញយកឯកសារ
បទបង្ហាញស្តីពី “ដំណើរការគ្រប់គ្រងអនុលោមភាព”ទាញយកឯកសារ
បទបង្ហាញស្តីពី “គណៈកម្មាធិការនៃការគ្រប់គ្រងអនុលោមភាព”ទាញយកឯកសារ
បទបង្ហាញស្តីពី “ការតាមដាន ការត្រួតពិនិត្យ និងការវាយតម្លៃនៃការគ្រប់គ្រងអនុលោមភាព”ទាញយកឯកសារ
បទបង្ហាញស្តីពី “សេចក្តីស្និដ្ឋាន”ទាញយកឯកសារ