ការកសាងសមត្ថភាពជំនាញ

អត្ថបទស្លាយបទបង្ហាញ
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្ទៃក្នុងស្តីពី “បច្ចុប្បន្នភាពនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធរក្សាទុកទិន្នន័យ និងស្តារទិន្នន័យ (Cloud Server) របស់អង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃ អ.ស.ហ.” ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តម ឈុន សម្បត្តិ ប្រធានអង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃ អ.ស.ហ.
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្ទៃក្នុងស្តីពី “សេចក្តីណែនាំស្តីពីយន្តការនិងនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងបញ្ជីសារពើភណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋរបស់អង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុង” សម្រាប់មន្រ្តីរបស់អង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃ អ.ស.ហ.
ឯកឧត្តម ឈុន សម្បត្តិ ប្រធានអង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ (អ.ស.ហ.) បានផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីខួបគណនេយ្យ ជូនមន្រ្តីអង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃ អ.ស.ហ.
កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលដល់ទីកន្លែង “អំពីទិដ្ឋភាពរួមនៃការអនុវត្តការងារសវនកម្មផ្ទៃក្នុង” ជូនមន្រ្តីជំនាញរបស់អង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃ អ.ស.ហ.
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្ទៃក្នុងស្តីពី “សុវត្ថិភាពនៃការប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គម”របស់អង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃ អ.ស.ហ.
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្ទៃក្នុងស្តីពី “សេចក្តីណែនាំលើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា” សម្រាប់មន្រ្តីរបស់អង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃ អ.ស.ហ.សេចក្តីណែនាំ
បទបង្ហាញផ្ទៃក្នុងស្តីពី “របៀបនៃការប្រើប្រាស់ Cloud Server” សម្រាប់មន្រ្តីរបស់អង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃ អ.ស.ហ.
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់មន្រ្តីអង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុង អ.ស.ហ. លើប្រធានបទការធ្វើសវនកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
កម្មវិធីបណ្តុះ បណ្តាល អំពីក្របខណ្ឌការអនុវត្តការធ្វើសវនកម្មសមិទ្ធកម្ម តាមប្រព័ន្ធវីដេអូហ្សូម (Zoom) ដោយលោក Darrel Scott អ្នកជំនាញការរបស់ធនាគារពិភពលោក
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្ទៃក្នុងស្តីពី “សុវត្ថិភាពកុំព្យូទ័រ និងការថែទាំ” សម្រាប់មន្រ្តីរបស់អង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃ អ.ស.ហ.
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្ទៃក្នុងអំពី ប្រកាសស្តីពីក្រមសីលធម៌វិជ្ចាជីវៈសម្រាប់សវនកររបស់អង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុង,សេចក្តីណែនាំពីការរៀបចំរបាយការណ៏សវនកម្មអនុលោមភាព និងសេចក្តីណែនាំស្តីពីយន្តការនិតិវិធីតាមដានការអនុវត្តអនុសាសន៏សវនកម្មអនុលោមភាព
កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលផ្ទៃក្នុងស្ដីពី”ការចែករំលែកចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍អំពីការចុះហ្វឹកហាត់ការងារដល់ទីកន្លែងនៅអគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ជូនមន្ដ្រីនៃអង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃ អ.ស.ហ.
ការចុះហ្វឹកហាត់ការងារដល់ទីកន្លែងរបស់មន្ត្រីជំនាញអង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃ អ.ស.ហ.

នៅថ្ងៃចន្ទ ២កើត ខែពិសាធ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស. ២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ដោយមានការអនុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីឯកឧត្តម ឈុន សម្បត្តិ ប្រធានអង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ (អ.ស.ហ.) លោក គាត ហេង អនុប្រធានអង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃ អ .ស.ហ. បានផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងចែករំលែកបទពិសោធន៍ តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ (Zoom) ដើម្បីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងដល់មន្ត្រីជំនាញនៃអង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃ អ.ស.ហ. ស្តីពីនីតិវិធីសវនកម្មផ្ទៃក្នុង។

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនីតិវិធីសវនកម្មផ្ទៃក្នុង