អត្ថបទប្រចាំខែ

បញ្ហាប្រឈមក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ លេខ២៩/២៤ ចេញផ្សាយខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២៤
សារៈសំខាន់នៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ លេខ២៨/២៤ ចេញផ្សាយ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤
គោលបំណងនៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ លេខ២៧/២៤ ចេញផ្សាយ ខែមីនាឆ្នាំ២០២៤
ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ លេខ២៦/២៤ ចេញផ្សាយ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤
អ្វីទៅជាសវនកម្មហិរញ្ញវត្ថុ លេខ២៥/២៤ ចេញផ្សាយ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤
សារៈសំខាន់នៃការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ លេខ២៣/២៣ ចេញផ្សាយខែវិឆ្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣
ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ លេខ២២/២៣ ចេញផ្សាយខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣
តួនាទីភារកិច្ចរបស់បុគ្គលទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រង​ប្រតិបត្តិការ​​ លេខ២១/២៣ ចេញផ្សាយខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣
ប្រភេទនៃផែនការប្រតិបត្តិការ លេខ២០/២៣ ចេញផ្សាយខែ សីហា ឆ្នាំ២០២៣
សារៈសំខាន់នៃផែនការប្រតិបត្តិការ លេខ១៩/២៣ ចេញផ្សាយខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០២៣
អត្ថប្រយោជន៍នៃការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ លេខ ១៨/២៣ ចេញផ្សាយខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០២៣
ភាពសន្សំសំចៃប្រតិបត្តិការ លេខ ១៧/២៣ ចេញផ្សាយខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២៣
ប្រសិទ្ធផលប្រតិបត្តិការ លេខ​ ១៦/២៣ ចេញផ្សាយខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៣
ប្រសិទ្ទភាពប្រតិបត្តិការ លេខ ១៥/២៣ ចេញផ្សាយខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២៣
ការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ លេខ ១៤/២៣ ចេញផ្សាយខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣
អ្វីទៅជាសវនកម្មសមិទ្ធកម្ម? លេខ១៣/២៣ ចេញផ្សាយថ្ងៃ២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣
ការវាយតម្លៃហានិភ័យ លេខ១២ ចេញផ្សាយថ្ងៃទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២
ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង លេខ១១ ចេញផ្សាយថ្ងៃទី៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២
ភស្តុតាងសវនកម្ម លេខ១០ ចេញផ្សាយថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២
ការស្វែងយល់សវនដ្ឋាន​ និងការរៀបចំផែនការសវនកម្មអនុលោមភាព លេខ ៩​ ចេញផ្យាយថ្ងៃទី២១កញ្ញា២០២២
ផលប្រយោជន៍នៃអនុលោមភាព លេខ៨ ចេញផ្សាយថ្ងៃ៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២
យន្តការ និងនីតិវិធីសវនកម្មអនុលោមភាពអត្ថបទប្រចាំខែ លេខ ៧ ចេញផ្សាយថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២
តើសវនកម្មអនុលោមភាពជាអ្វី?
តួនាទីសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
ប្រភេទសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
ភាពខុសគ្នារវាងសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនិងអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ
សវនកម្មផ្ទៃក្នុង
សវនកម្មជាអ្វី?